Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Wśród usług wykonywanych przez naszą firmę jest też opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, jest obowiązany zapewnić i wdrożyć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Co taka instrukcja powinna zawierać?

Konkretne wytyczne co do sporządzenia instrukcji pożarowej znajdują się w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z powyższym, instrukcja powinna uwzględniać następujące elementy:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Należy pamiętać, że co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji.