Szkolenia

Szkolenia BHP i PPOŻ

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe związane z bezpieczeństwem pracy i PPOŻ.

Przeszkolenie pracownika z przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z obowiązków pracodawcy określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z prawem, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości m.in. przepisów bhp.

Zasady przeprowadzenia szkoleń bhp wstępnych lub okresowych bhp określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie wstępne bhp powinien odbyć nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem pracy. Obejmuje ono instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Takie szkolenie powinno trwać minimum 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się już na konkretnym stanowisku, na którym zatrudniony pracownik będzie pracował i obejmuje zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Czas trwania tego szkolenia wynosi:

  • dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 2 godziny lekcyjne,
  • dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin.

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Czas trwania szkolenia okresowego bhp wynosi:

  • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – minimum 16 godzin lekcyjnych;
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin lekcyjnych;
  • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny (w tym 4 ćwiczenia).

Szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu oraz praktykanci. Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.